รายชื่อรายวิชาและหลักสูตร

บทความ

...
ปิดช่องว่างทักษะของบุคลากรในองค์กรด้วย "Reskill และ Upskill"

"ช่องว่างทักษะ หรือ Skill gap" คือภาวะความแตกต่างระหว่างทักษะ...

อ่านเพิ่มเติม...
...
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

Lifelong Learning คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่ผู้เรียนเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

อ่านเพิ่มเติม...
...
ข้อดีที่น้อง ๆ ม.ปลาย ได้รับ จากการสมัครเข้าเรียนรายวิชาบน RERU4Life

มีสิทธิใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย...

อ่านเพิ่มเติม...
...
Lifelong learning การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก

สอวช. เผยแพร่ "รายงานการศึกษาเรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอคลิป

การประยุกต์ใช้ AI ในสังคมผู้สูงอายุ - AI for Aging Society

ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายวงการ

เข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย

เข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย วงจรความยากจนไม่ได้เกิดจากค่าแรงและสวัสดิการที่ไม่เพียงพออย่างเดียว แต่เกิดจากการขาดโอกาสทางการศึกษาด้วย …

สนุกกับชอล์ก | บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ชอล์กใช้วาดรูปบนผิวขรุขระได้ ทำมาจากผงเล็ก ๆ รวมกันเป็นแท่ง มาดูกันว่าลักษณะของชอล์กจะเป็นแบบไหน จะวาดรูปตรงไหนได้บ้าง แล้วเราจะทำชอล์กขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร

อาจารย์ผู้สอน RERU4Lift

FQA

คำตอบ :ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ( LMS : Learning Management System ) ซึ่งนักวิชาการหลายท่านจะเรียกว่า ระบบบริหารจัดการคอรส์ ( CMS : Course Management System ) หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ ( LCMS :Learning Content Management System ) นับว่าเป็นระบบที่มีเครื่องมือสำหรับการจัดการการเรียนการสอนในหลายๆด้าน ได้แก่ 1. เครื่องมือสำหรับผู้สอนเพื่อนำเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่แล้ว ( Course Ware ) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เรียน 2. เครื่องมือสำหรับผู้สอนใช้สำหรับประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงกำหนดการในรายวิชาให้แก่ผู้เรียน (Announcement ) 3. เครื่องมือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น กระดานข่าว ( Webboard ) และ ห้องสนทนา ( Chat ) 4. เครื่องมือในการเก็บสถิติต่างๆของผู้เรียน ( Student Progress Tracking ) เช่น การตรวจสอบจำนวนผู้มาเข้าเรียน และ เก็บสถิติการเข้าใช้ เป็นต้น

คำตอบ : การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถแจ้งความจำนงมาทาง admin โดยระบุข้อมูลมาด้วย คือ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสวิชาที่ต้องการเปิดสอน การใช้งานสำหรับนักศึกษา นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนตามวิชาที่เปิดสอนในระบบ ทางผู้ดูแลระบบจะแจ้งข้อมูล รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าใช้งานระบบ ผ่านทาง email ของนักศึกษา การใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้ระบบได้โดย สมัครเป็นสมาชิกของระบบ ซึ่งสามารถจะเข้าดูเนื้อหารายวิชาที่เปิดให้เข้าดูและสามารถลงทะเบียนเรียนได้

คำตอบ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกในระบบ แต่หากต้องการลงทะเบียนเรียน จะมีค่าใช้จ่ายตามที่รายวิชานั้นแจ้งไว้ ตอนลงทะเบียนเรียน ดูเอกสารอ้างอิงได้จากไฟล์ ค่าธรรมเนียม

คำตอบ : มีส่วนลดค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนประเภทรายวิชาและชุดวิชาในอัตราร้อยละ 20 แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2. นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 3. ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 4. ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 5. นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตที่เคยลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 6. นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตที่เคยลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร